Algemene reisvoorwaarden + bijzondere reisvoorwaarden

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie
1.  De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2.  De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1.  vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a)  de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b)  informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c)  de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2.  ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a)  dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b)  naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c)  Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waar- door rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract
1.  Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2.  Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: De Prijs
1.  De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a)  de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b)  de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c)  de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een 
verlaging van de prijs.
2.  De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3.  Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7: Betaling van de reissom
1.  Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2.  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3.  Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1.  De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2.  De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1.  Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor- gestelde wijziging aanvaardt.
2.  De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3.  Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4.  Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1.  Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2)  ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2.  De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a)  de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b)  de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1.  Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2.  Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reis- programma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1.  De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2.  De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3.  Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4.  Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5.  Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1.  Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aan-getekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2.  Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3.  Na de reis : Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure
1.  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2.  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3.  Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
4.  Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5.  Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00 e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank
1.  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de gewone rechtbank.
2.  De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
3.  De reisorganisator of reisbemiddelaar die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag 1250 euro bedraagt of meer. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
4.  Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
5.  Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u) fax: 02 277 91 00 City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: clv.gr@skynet.be 

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN SOLMAR REIZEN N.V.   
Artikel 1:
a) Betaling van de reissom
Bij de ondertekening van het contract betaalt de reiziger 30% van de globale of totale reissom als voorschot. Voor de betaling van het saldo van de reis, verwijzen wij naar de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.
b) De prijzen
De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 31 juli 2016 golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 31 juli 2016 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht gekend over het gemiddelde van de maand juli 2016.  Touringcarreizen: De prijzen opgenomen in  onze offerte en onze overeenkomst met de klant worden niet herzien tenzij de klant op eigen verzoek om een wijziging van de initiële overeenkomst vraagt. Vliegtuigreizen: De luchthaventaksen vermeld in onze offerte en onze overeenkomst met de klant zijn deze zoals gekend op de datum van de prijsberekening .  Indien de luchtvaartmaatschappij een verhoging toepast  vòòr de uitgifte van de tickets, zal deze netto doorgerekend worden aan de klant.

Artikel 2: Annulering door de reiziger
Ingeval van annulering door de reiziger worden volgende kosten aangerekend. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
1. Voor individuele annulering
* Vanaf de inschrijving tot 56 dagen voor de afreis:    30% van de reissom
* Vanaf 56 dagen tot 29 dagen voor de afreis:   40% van de reissom  
* Vanaf 29 dagen tot 21 dagen voor de afreis:   80% van de reissom    
* Vanaf 21 dagen voor de afreis   100 % van de reissom.
2. Voor groepsannulering
*  Vanaf de inschrijving tot 8 weken voor de afreis, per persoon  50% van de reissom
*  Vanaf 8 weken voor de afreis: 100% van de reissom. Zie ook artikels 3 & 4.

Artikel 3: Vervangingen en  wijzigingen door de reiziger
Tot 40 dagen voor de afreis  
Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van hetzelfde geslacht zonder dat er een wijziging van de kamerindeling moet gebeuren, bedragen de wijzigingskosten 20,00 Euro. Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van een ander geslacht waardoor de kamerindeling moet gewijzigd worden  of  voor andere wijzigingen, bedragen de wijzigingskosten 20,00 Euro vermeerderd met de reële  kosten ons aangerekend door de betrokken leveranciers (hotels, vervoer, enz…).
Van 40 tot 29 dagen voor de afreis  
Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van hetzelfde geslacht zonder dat er een wijziging van de kamerindeling moet gebeuren, bedragen de wijzigingskosten 40,00 Euro. Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van een ander geslacht waardoor de kamerindeling moet gewijzigd worden  of  voor andere wijzigingen, bedragen de wijzigingskosten 40,00 Euro vermeerderd met de reële  kosten ons aangerekend door de betrokken leveranciers (hotels, vervoer, enz…).
Van 29 tot 14 dagen voor de afreis  
Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van hetzelfde geslacht zonder dat er een wijziging van de kamerindeling moet gebeuren, bedragen de wijzigingskosten 100,00 Euro. Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van een ander geslacht waardoor de kamerindeling moet gewijzigd worden  of  voor andere wijzigingen, bedragen de wijzigingskosten 100,00 Euro vermeerderd met de reële  kosten ons aangerekend door de betrokken leveranciers (hotels, vervoer, enz…).
Van 14 dagen voor de afreis tot de dag van vertrek  
Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van hetzelfde geslacht zonder dat er een wijziging van de kamerindeling moet gebeuren, bedragen de wijzigingskosten 150,00 Euro. Indien een deelnemer vervangen wordt door een andere deelnemer van een ander geslacht waardoor de kamerindeling moet gewijzigd worden of voor andere wijzigingen, bedragen de wijzigingskosten 150,00 Euro vermeerderd met de reële  kosten ons aangerekend door de betrokken leveranciers (hotels, vervoer, enz…).
OPGELET: bij vliegreizen én combinatiereizen vlieg- / touringcarreizen betalen de klanten buiten de hierboven vermelde kosten ook ALTIJD alle kosten die de betrokken luchtvaartmaatschappijen ons aanrekenen. Zie ook artikel 4.

Artikel 4: Wijziging van het minimum aantal deelnemers door de klant
Onze offertes voor groepen worden berekend op basis van een minimum aantal betalende deelnemers en een maximum aantal gratis begeleiders. Indien ten gevolge van individuele annulering of een andere wijziging het in het contract bepaalde minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, zal Solmar Reizen nv (naast de annulerings- en wijzigingskosten) een nieuwe offerte per deelnemer opmaken in functie van het nieuw minimum aantal betalende deelnemers en maximum aantal gratis begeleiders.  Zodra de annulatiekosten 100% bedragen vervalt deze herberekening.

Artikel 5: Betalingen
Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de schuldeiser, op hun datum, netto en zonder korting. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 62,00 EUR, evenals met een interest van 12% per jaar.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
a) Solmar Reizen n.v. is niet verantwoordelijk voor onvoorziene gebeurtenissen en gevallen van overmacht (bvb. technische problemen, ongevallen, stakingen, oorlogen enz…). Bijkomende kosten ten gevolge hiervan kunnen ten laste van de reizigers gelegd worden.
b) De in onze brochure opgenomen diensten zijn deze die beschikbaar waren op het ogenblik van de redactie . Wijzigingen in het aanbod zijn mogelijk.

Artikel 7: Niet verkregen diensten
Indien tijdens de reis blijkt dat de contractueel vastgelegde diensten niet worden verleend, moet de reiziger hiervan melding maken bij de betrokken dienstverlener. Hij kan hiertoe een attest vragen waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten niet verleend werden en eventueel in aanmerking komen voor terugbetaling. Het niet naleven van deze voorschriften kan een invloed hebben op de bepaling van uw eventuele schadevergoeding.

Artikel 8: Klachtenregeling
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, zijn alleen het vredegerecht van Maasmechelen en de rechtbank van Tongeren bevoegd. Voor alle overige voorwaarden verwijst Solmar Reizen n.v. naar de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw.
Bijzondere reisvoorwaarden Solmar reizen n.v.
 

Volg ons

Bedankt voor je inschrijving